รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เฝ้าไร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังหลวง 288 280 97.22 202 280 138.89 71 280 396.83
อุดมพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 288 280 97.22 202 280 138.61 71 280 394.37