รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
สระใคร 204 204 100.00 143 204 142.86 50 204 408.16
คอกช้าง 124 99 79.84 87 99 114.06 30 99 325.87
บ้านฝาง 144 144 100.00 101 144 142.86 35 144 408.16
รวม 472 447 94.70 331 447 135.05 115 447 388.70