รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
แก้งไก่ 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
ผาตั้ง 127 127 100.00 89 127 142.86 31 127 408.16
บ้านม่วง 71 71 100.00 50 71 142.86 17 71 408.16
นางิ้ว 147 147 100.00 103 147 142.86 36 147 408.16
สังคม 84 84 100.00 59 84 142.86 21 84 408.16
รวม 519 519 100.00 364 519 142.58 127 519 408.66