รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
พานพร้าว 25 25 100.00 18 25 142.86 6 25 408.16
บ้านหม้อ 15 15 100.00 11 15 142.86 4 15 408.16
พระพุทธบาท 20 65 325.00 14 65 464.29 5 65 1,326.53
หนองปลาปาก 30 30 100.00 21 30 142.86 7 30 408.16
รวม 90 135 150.00 64 135 210.94 22 135 613.64