รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
จุมพล 421 421 100.00 295 421 142.86 103 421 408.16
วัดหลวง 200 200 100.00 140 200 142.86 49 200 408.16
กุดบง 192 192 100.00 134 192 142.86 47 192 408.16
ชุมช้าง 225 225 100.00 158 225 142.86 55 225 408.16
ทุ่งหลวง 133 133 100.00 93 133 142.86 33 133 408.16
เหล่าต่างคำ 152 152 100.00 106 152 142.86 37 152 408.16
นาหนัง 267 267 100.00 187 267 142.86 65 267 408.16
เซิม 175 175 100.00 123 175 142.86 43 175 408.16
บ้านโพธิ์ 251 251 100.00 176 251 142.86 61 251 408.16
บ้านผือ 102 102 100.00 71 102 142.86 25 102 408.16
สร้างนางขาว 92 92 100.00 64 92 142.86 23 92 408.16
รวม 2,210 2,210 100.00 1,547 2,210 142.86 541 2,210 408.50