รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ท่าบ่อ 238 238 100.00 167 238 142.86 58 238 408.16
น้ำโมง 183 183 100.00 128 183 142.86 45 183 408.16
กองนาง 170 170 100.00 119 170 142.86 42 13 31.21
โคกคอน 129 129 100.00 90 120 132.89 32 120 379.69
บ้านเดื่อ 117 117 100.00 82 117 142.86 29 117 408.16
บ้านถ่อน 164 164 100.00 115 164 142.86 40 164 408.16
บ้านว่าน 160 160 100.00 112 160 142.86 39 160 408.16
นาข่า 119 119 100.00 83 119 142.86 29 119 408.16
โพนสา 141 141 100.00 99 141 142.86 35 141 408.16
หนองนาง 129 129 100.00 90 129 142.86 32 129 408.16
รวม 1,550 1,550 100.00 1,085 1,541 142.03 381 1,384 363.25