รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ในเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มีชัย 103 103 100.00 72 103 142.86 25 103 408.16
โพธิ์ชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวนวัน 15 15 100.00 11 15 142.86 4 15 408.16
เวียงคุก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วัดธาตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หาดคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หินโงม 5 5 100.00 4 5 142.86 1 5 408.16
บ้านเดื่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ค่ายบกหวาน 154 154 100.00 108 154 142.86 38 154 408.16
สองห้อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พระธาตุบังพวน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองกอมเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปะโค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองหมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สีกาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 277 277 100.00 195 277 142.05 68 277 407.35