รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนราธิวาส 43 42 97.67 30 36 119.60 11 35 332.23
ตากใบ 40 39 97.50 28 28 100.00 10 18 183.67
บาเจาะ 29 25 86.21 20 18 88.67 7 11 154.82
ยี่งอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ระแงะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รือเสาะ 235 229 97.45 165 220 133.74 58 115 199.74
ศรีสาคร 175 151 86.29 123 125 102.04 43 75 174.93
แว้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุคิริน 55 49 89.09 39 46 119.48 13 29 215.21
สุไหงโก-ลก 68 67 98.53 48 65 136.55 17 22 132.05
สุไหงปาดี 168 165 98.21 118 165 140.31 41 93 225.95
จะแนะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เจาะไอร้อง 35 32 91.43 25 20 81.63 9 17 198.25
รวม 848 799 94.22 596 723 121.31 209 415 198.56