รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองยะลา 443 435 98.19 310 435 140.28 109 435 400.79
เบตง 9 9 100.00 6 9 142.86 2 9 408.16
บันนังสตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ธารโต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยะหา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รามัน 65 60 92.31 46 50 109.89 16 50 313.97
กาบัง 82 82 100.00 57 82 142.86 20 82 408.16
กรงปินัง 53 53 100.00 37 53 142.86 13 53 408.16
รวม 652 639 98.01 456 629 137.94 160 629 393.13