รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองปัตตานี 68 33 48.53 48 33 69.33 17 33 198.08
โคกโพธิ์ 64 63 98.44 45 63 140.63 16 26 165.82
หนองจิก 93 93 100.00 65 93 142.86 23 73 320.39
ปะนาเระ 309 309 100.00 216 309 142.86 76 309 408.16
มายอ 2 2 100.00 1 2 142.86 0 2 408.16
ทุ่งยางแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สายบุรี 786 780 99.24 550 780 141.77 193 780 405.05
ไม้แก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ยะหริ่ง 243 243 100.00 170 182 107.00 60 166 278.83
ยะรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะพ้อ 208 208 100.00 146 208 142.86 51 808 1,585.56
แม่ลาน 110 110 100.00 77 78 101.30 27 32 118.74
รวม 1,883 1,841 97.77 1,318 1,748 132.63 463 2,229 481.43