รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพัทลุง 567 567 100.00 397 567 142.86 139 567 408.16
กงหรา 316 316 100.00 221 221 99.91 77 77 99.46
เขาชัยสน 486 486 100.00 340 486 142.86 119 486 408.16
ตะโหมด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ควนขนุน 1,729 1,729 100.00 1,210 1,729 142.86 424 1,729 408.16
ปากพะยูน 178 137 76.97 125 137 109.95 44 137 314.15
ศรีบรรพต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ป่าบอน 445 442 99.33 312 417 133.87 109 270 247.65
บางแก้ว 28 28 100.00 20 28 142.86 7 28 408.16
ป่าพะยอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีนครินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 3,749 3,705 98.83 1,416 3,585 253.18 919 3,294 358.43