รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองตรัง 1,455 1,428 98.14 1,019 1,296 127.25 356 1,093 306.61
กันตัง 47 47 100.00 33 47 142.86 12 47 408.16
ย่านตาขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปะเหลียน 473 523 110.57 331 523 157.96 116 523 451.31
สิเกา 110 110 100.00 77 110 142.86 27 107 397.03
ห้วยยอด 771 719 93.26 540 716 132.67 189 716 379.05
วังวิเศษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาโยง 607 607 100.00 425 492 115.79 149 492 330.83
รัษฎา 484 484 100.00 339 478 141.09 119 472 398.04
หาดสำราญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 3,947 3,918 99.27 1,746 3,662 209.74 968 3,450 356.40