รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสตูล 131 131 100.00 92 131 142.86 32 131 408.16
ควนโดน 226 226 100.00 158 226 142.86 55 226 408.16
ควนกาหลง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่าแพ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ละงู 7 7 100.00 5 7 142.86 2 7 408.16
ทุ่งหว้า 161 161 100.00 113 161 142.86 39 161 408.16
มะนัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 525 525 100.00 368 525 142.66 128 525 410.16