รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสงขลา 340 340 100.00 238 340 142.86 83 340 408.16
สทิงพระ 185 130 70.27 130 130 100.39 45 130 286.82
จะนะ 111 111 100.00 78 111 142.86 27 111 408.16
นาทวี 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
เทพา 95 95 100.00 67 95 142.86 23 95 408.16
สะบ้าย้อย 77 24 31.17 54 24 44.53 19 24 127.22
ระโนด 111 111 100.00 78 111 142.86 27 111 408.16
กระแสสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รัตภูมิ 530 471 88.87 371 276 74.39 130 176 135.54
สะเดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หาดใหญ่ 326 266 81.60 228 231 101.23 80 211 264.18
นาหม่อม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ควนเนียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางกล่ำ 114 114 100.00 80 114 142.86 28 114 408.16
สิงหนคร 340 277 81.47 238 277 116.39 83 277 332.53
คลองหอยโข่ง 275 275 100.00 193 245 127.27 67 156 231.54
รวม 2,624 2,334 88.95 1,839 2,074 112.78 641 1,865 290.95