รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชุมพร 946 783 82.77 662 921 139.08 232 896 386.59
ท่าแซะ 145 145 100.00 102 145 142.86 36 145 408.16
ปะทิว 376 376 100.00 263 376 142.86 92 376 408.16
หลังสวน 518 562 108.49 363 548 151.13 127 512 403.44
ละแม 410 393 95.85 287 393 136.93 100 393 391.24
พะโต๊ะ 344 344 100.00 241 320 132.89 84 320 379.69
สวี 213 209 98.12 149 209 140.17 52 202 387.08
ทุ่งตะโก 244 244 100.00 171 244 142.86 60 244 408.16
รวม 3,196 3,056 95.62 2,238 3,156 141.02 783 3,088 394.38