รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองระนอง 1,104 1,104 100.00 773 1,099 142.21 270 1,031 381.17
ละอุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะเปอร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุขสำราญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,104 1,104 100.00 773 1,099 142.17 270 1,031 381.85