รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองภูเก็ต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะทู้ 103 7 6.80 72 7 9.71 25 7 27.74
ถลาง 155 155 100.00 109 128 117.97 38 127 334.43
รวม 258 162 62.79 181 135 74.59 63 134 212.70