รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพังงา 250 162 64.80 175 222 126.86 61 199 324.90
เกาะยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะปง 300 297 99.00 210 297 141.43 74 223 303.40
ตะกั่วทุ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะกั่วป่า 54 54 100.00 38 54 142.86 13 54 408.16
คุระบุรี 184 184 100.00 129 184 142.86 45 184 408.16
ทับปุด 142 125 88.03 99 125 125.75 35 125 359.30
ท้ายเหมือง 556 517 92.99 389 546 140.29 136 546 400.82
รวม 1,486 1,339 90.11 1,040 1,428 137.31 364 1,331 365.66