รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองกระบี่ 1,178 1,132 96.10 825 1,132 137.28 289 1,128 390.84
เขาพนม 580 545 93.97 406 632 155.67 142 577 406.05
เกาะลันตา 114 114 100.00 80 114 142.86 28 114 408.16
คลองท่อม 367 367 100.00 257 367 142.86 90 367 408.16
อ่าวลึก 834 834 100.00 584 834 142.86 204 834 408.16
ปลายพระยา 269 269 100.00 188 269 142.86 66 269 408.16
ลำทับ 328 328 100.00 230 328 142.86 80 328 408.16
เหนือคลอง 924 924 100.00 647 924 142.86 226 893 394.47
รวม 4,594 4,513 98.24 3,217 4,600 142.99 1,125 4,510 400.89