รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช 73 73 100.00 51 73 142.86 18 73 408.16
พรหมคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลานสกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฉวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิปูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียรใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชะอวด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่าศาลา 61 61 100.00 43 61 142.86 15 61 408.16
ทุ่งสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุ่งใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปากพนัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ร่อนพิบูลย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สิชล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขนอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หัวไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางขัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถ้ำพรรณรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จุฬาภรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พระพรหม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นบพิตำ 5 5 100.00 4 5 142.86 1 5 408.16
ช้างกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 139 139 100.00 98 139 141.84 34 139 408.82