รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 956 956 100.00 669 743 111.03 234 631 269.40
กุยบุรี 328 328 100.00 230 238 103.66 80 238 296.17
ทับสะแก 179 176 98.32 125 165 131.68 44 144 328.35
บางสะพาน 515 515 100.00 361 175 48.54 126 175 138.70
บางสะพานน้อย 470 470 100.00 329 0 0.00 115 0 0.00
ปราณบุรี 244 247 101.23 171 48 28.10 60 48 80.29
หัวหิน 262 262 100.00 183 262 142.86 64 262 408.16
สามร้อยยอด 499 499 100.00 349 499 142.86 122 499 408.16
รวม 3,453 3,453 100.00 2,417 2,130 88.13 845 1,997 236.33