รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี 386 2,122 549.74 270 236 87.34 95 236 249.55
เขาย้อย 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
หนองหญ้าปล้อง 119 119 100.00 83 119 142.86 29 119 408.16
ชะอำ 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
ท่ายาง 124 124 100.00 87 124 142.86 30 124 408.16
บ้านลาด 10 10 100.00 7 10 142.86 2 10 408.16
บ้านแหลม 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
แก่งกระจาน 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
รวม 989 2,725 275.53 692 839 121.24 243 839 345.27