รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสมุทรสงคราม 115 113 98.26 81 113 140.37 28 113 401.06
บางคนที 76 76 100.00 53 76 142.86 19 76 408.16
อัมพวา 164 139 84.76 115 139 121.08 40 139 345.94
รวม 355 328 92.39 249 328 131.73 87 328 377.01