รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสมุทรสาคร 80 80 100.00 56 0 0.00 20 0 0.00
กระทุ่มแบน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านแพ้ว 25 25 100.00 18 25 142.86 6 25 408.16
รวม 105 105 100.00 74 25 33.78 26 25 96.15