รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนครปฐม 1,112 1,112 100.00 778 838 107.66 272 334 122.60
กำแพงแสน 743 743 100.00 520 552 106.13 182 207 113.71
นครชัยศรี 602 602 100.00 421 457 108.45 147 188 127.47
ดอนตูม 252 252 100.00 176 195 110.54 62 84 136.05
บางเลน 543 543 100.00 380 404 106.29 133 171 128.54
สามพราน 1,002 1,002 100.00 701 754 107.50 245 307 125.06
พุทธมณฑล 149 149 100.00 104 108 103.55 37 42 115.05
รวม 4,403 4,403 100.00 3,080 3,308 107.40 1,078 1,333 123.65