รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี 1,083 1,083 100.00 758 1,083 142.86 265 1,083 408.16
เดิมบางนางบวช 713 713 100.00 499 713 142.86 175 713 408.16
ด่านช้าง 550 550 100.00 385 550 142.86 135 550 408.16
บางปลาม้า 848 848 100.00 594 848 142.86 208 848 408.16
ศรีประจันต์ 780 780 100.00 546 756 138.46 191 719 376.24
ดอนเจดีย์ 590 590 100.00 413 590 142.86 145 590 408.16
สองพี่น้อง 715 715 100.00 501 715 142.86 175 715 408.16
สามชุก 660 660 100.00 462 660 142.86 162 660 408.16
อู่ทอง 722 722 100.00 505 722 142.86 177 722 408.16
หนองหญ้าไซ 575 575 100.00 403 575 142.86 141 575 408.16
รวม 7,236 7,236 100.00 5,066 7,212 142.36 1,774 7,175 404.45