รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองราชบุรี 1,030 1,030 100.00 721 1,030 142.86 252 1,030 408.16
จอมบึง 491 491 100.00 344 491 142.86 120 491 408.16
สวนผึ้ง 390 390 100.00 273 390 142.86 96 390 408.16
ดำเนินสะดวก 471 471 100.00 330 471 142.86 115 471 408.16
บ้านโป่ง 599 599 100.00 419 312 74.41 147 312 212.60
บางแพ 160 160 100.00 112 0 0.00 39 0 0.00
โพธาราม 870 870 100.00 609 410 67.32 213 410 192.35
ปากท่อ 390 390 100.00 273 140 51.28 96 40 41.86
วัดเพลง 160 160 100.00 112 160 142.86 39 160 408.16
บ้านคา 300 300 100.00 210 300 142.86 74 300 408.16
รวม 4,861 4,861 100.00 3,403 3,704 108.85 1,191 3,604 302.60