รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองเพชรบูรณ์ 325 325 100.00 228 287 126.15 80 287 360.44
ชนแดน 102 10 9.80 71 10 14.01 25 10 40.02
หล่มสัก 181 181 100.00 127 181 142.86 44 181 408.16
หล่มเก่า 517 502 97.10 362 502 138.71 127 502 396.32
วิเชียรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีเทพ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองไผ่ 475 448 94.32 333 448 134.74 116 448 384.96
บึงสามพัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำหนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังโป่ง 63 35 55.56 44 35 79.37 15 35 226.76
เขาค้อ 138 135 97.83 97 135 139.75 34 135 399.29
รวม 1,801 1,636 90.84 1,262 1,598 126.62 441 1,598 362.36