รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพิจิตร 109 109 100.00 76 109 142.86 27 109 408.16
วังทรายพูน 530 530 100.00 371 530 142.86 130 530 408.16
โพธิ์ประทับช้าง 238 238 100.00 167 238 142.86 58 238 408.16
ตะพานหิน 1,022 852 83.37 715 809 113.08 250 507 202.48
บางมูลนาก 312 312 100.00 218 312 142.86 76 312 408.16
โพทะเล 1,426 1,031 72.30 998 1,029 103.09 349 980 280.50
สามง่าม 44 44 100.00 31 44 142.86 11 44 408.16
ทับคล้อ 252 251 99.60 176 251 142.29 62 148 239.71
สากเหล็ก 639 639 100.00 447 639 142.86 157 530 338.54
บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วชิรบารมี 830 666 80.24 581 666 114.63 203 666 327.51
รวม 5,402 4,672 86.49 3,780 4,627 122.41 1,323 4,064 307.18