รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพิษณุโลก 1,795 1,645 91.64 1,257 1,090 86.75 440 740 168.27
นครไทย 737 697 94.57 516 617 119.60 181 417 230.94
ชาติตระการ 453 339 74.83 317 329 103.75 111 229 206.33
บางระกำ 798 798 100.00 559 748 133.91 196 688 351.90
บางกระทุ่ม 482 462 95.85 337 452 133.97 118 412 348.89
พรหมพิราม 700 690 98.57 490 660 134.69 172 500 291.55
วัดโบสถ์ 492 492 100.00 344 482 139.95 121 432 358.39
วังทอง 880 870 98.86 616 840 136.36 216 765 354.82
เนินมะปราง 589 566 96.10 412 566 137.28 144 566 392.22
รวม 6,926 6,559 94.70 3,592 5,784 161.02 1,699 4,749 279.52