รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสุโขทัย 241 241 100.00 169 229 135.74 59 229 387.84
บ้านด่านลานหอย 109 109 100.00 76 109 142.86 27 109 408.16
คีรีมาศ 615 615 100.00 431 430 99.88 151 151 100.22
กงไกรลาศ 142 35 24.65 99 142 142.86 35 142 408.16
ศรีสัชนาลัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสำโรง 177 121 68.36 124 121 97.66 43 121 279.03
สวรรคโลก 248 248 100.00 174 248 142.86 61 248 408.16
ศรีนคร 111 124 111.71 78 102 131.27 27 71 261.08
ทุ่งเสลี่ยม 334 240 71.86 234 240 102.65 82 240 293.29
รวม 1,977 1,733 87.66 1,385 1,621 117.04 485 1,311 270.31