รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านตาก 13 13 100.00 9 1 10.99 3 1 31.40
สามเงา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ระมาด 795 795 100.00 557 766 137.65 195 64 32.86
ท่าสองยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่สอด 165 139 84.24 116 0 0.00 40 0 0.00
พบพระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุ้มผาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังเจ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 973 947 97.33 682 767 112.46 238 65 27.31