รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร 176 171 97.16 123 171 138.80 43 171 396.57
ไทรงาม 73 73 100.00 51 73 142.86 18 73 408.16
คลองลาน 68 68 100.00 48 68 142.86 17 68 408.16
ขาณุวรลักษบุรี 131 131 100.00 92 131 142.86 32 131 408.16
คลองขลุง 252 244 96.83 176 244 138.32 62 244 395.21
พรานกระต่าย 20 20 100.00 14 20 142.86 5 20 408.16
ลานกระบือ 15 15 100.00 11 15 142.86 4 14 380.95
ทรายทองวัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปางศิลาทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บึงสามัคคี 271 271 100.00 190 271 142.86 66 271 408.16
โกสัมพีนคร 252 252 100.00 176 252 142.86 62 252 408.16
รวม 1,258 1,245 98.97 881 1,245 141.32 309 1,244 402.59