รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองอุทัยธานี 438 438 100.00 307 438 142.86 107 438 408.16
ทัพทัน 391 391 100.00 274 391 142.86 96 391 408.16
สว่างอารมณ์ 298 298 100.00 209 298 142.86 73 298 408.16
หนองฉาง 459 459 100.00 321 393 122.32 112 312 277.44
หนองขาหย่าง 3 3 100.00 2 3 142.86 1 3 408.16
บ้านไร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลานสัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ห้วยคต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,589 1,589 100.00 1,113 1,523 136.84 389 1,442 370.69