รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนครสวรรค์ 298 235 78.86 209 223 106.90 73 519 710.86
โกรกพระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชุมแสง 194 96 49.48 136 96 70.69 48 31 65.22
หนองบัว 9 9 100.00 6 9 142.86 2 9 408.16
บรรพตพิสัย 148 148 100.00 104 143 138.03 36 143 394.37
เก้าเลี้ยว 325 325 100.00 228 325 142.86 80 325 408.16
ตาคลี 1,304 1,300 99.69 913 1,192 130.59 319 1,192 373.11
ท่าตะโก 289 285 98.62 202 255 126.05 71 255 360.14
ไพศาลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พยุหะคีรี 777 777 100.00 544 777 142.86 190 777 408.16
ลาดยาว 847 847 100.00 593 437 73.71 208 169 81.44
ตากฟ้า 506 506 100.00 354 506 142.86 124 482 388.80
แม่วงก์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่เปิน 70 70 100.00 49 49 100.00 17 17 99.13
ชุมตาบง 156 156 100.00 109 156 142.86 38 156 408.16
รวม 4,923 4,754 96.57 3,447 4,168 120.92 1,206 4,075 337.89