รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน 275 275 100.00 193 275 142.86 67 251 372.54
ขุนยวม 265 265 100.00 186 265 142.86 65 265 408.16
ปาย 528 528 100.00 370 524 141.77 129 524 405.07
แม่สะเรียง 526 526 100.00 368 516 140.14 129 504 391.09
แม่ลาน้อย 469 316 67.38 328 311 94.73 115 311 270.66
สบเมย 22 22 100.00 15 22 142.86 5 22 408.16
ปางมะผ้า 82 82 100.00 57 82 142.86 20 82 408.16
รวม 2,167 2,014 92.94 1,517 1,995 131.51 530 1,959 369.62