รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพะเยา 2,728 2,728 100.00 1,910 2,603 136.31 668 2,603 389.46
จุน 746 746 100.00 522 746 142.86 183 546 298.74
เชียงคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงม่วน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอกคำใต้ 276 276 100.00 193 276 142.86 68 402 594.50
ปง 160 160 100.00 112 160 142.86 39 160 408.16
แม่ใจ 217 217 100.00 152 217 142.86 53 217 408.16
ภูซาง 238 238 100.00 167 238 142.86 58 238 408.16
ภูกามยาว 250 250 100.00 175 250 142.86 61 250 408.16
รวม 4,615 4,615 100.00 1,322 4,490 339.64 1,130 4,416 390.80