รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองน่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่จริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่าวังผา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เวียงสา 66 66 100.00 46 66 142.86 16 66 408.16
ทุ่งช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาหมื่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สันติสุข 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ่อเกลือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สองแคว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภูเพียง 106 8 7.55 74 8 10.78 26 8 30.80
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 172 74 43.02 120 74 61.67 42 74 176.19