รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองแพร่ 219 219 100.00 153 219 142.86 54 219 408.16
ร้องกวาง 66 66 100.00 46 66 142.86 16 66 408.16
ลอง 108 108 100.00 76 261 345.24 26 261 986.39
สูงเม่น 301 301 100.00 211 301 142.86 74 301 408.16
เด่นชัย 235 235 100.00 165 235 142.86 58 235 408.16
สอง 171 171 100.00 120 171 142.86 42 171 408.16
วังชิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองม่วงไข่ 583 521 89.37 408 521 127.66 143 335 234.54
รวม 1,683 1,621 96.32 1,179 1,774 150.47 413 1,588 384.50