รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองอุตรดิตถ์ 446 446 100.00 312 446 142.86 109 446 408.16
ตรอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่าปลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำปาด 56 56 100.00 39 56 142.86 14 56 408.16
ฟากท่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านโคก 314 314 100.00 220 314 142.86 77 279 362.67
พิชัย 205 205 100.00 144 205 142.86 50 10 19.91
ลับแล 16 16 100.00 11 16 142.86 4 16 408.16
ทองแสนขัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,037 1,037 100.00 726 1,037 142.84 254 807 317.72