รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่เมาะ 162 162 100.00 113 162 142.86 40 162 408.16
เกาะคา 196 196 100.00 137 196 142.86 48 196 408.16
เสริมงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
งาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แจ้ห่ม 310 295 95.16 217 295 135.94 76 295 388.41
วังเหนือ 187 187 100.00 131 187 142.86 46 187 408.16
เถิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่พริก 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
แม่ทะ 255 255 100.00 179 255 142.86 62 255 408.16
สบปราบ 241 241 100.00 169 241 142.86 59 241 408.16
ห้างฉัตร 898 898 100.00 629 898 142.86 220 898 408.16
เมืองปาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 2,309 2,294 99.35 1,617 2,294 141.87 566 2,294 405.30