รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองลำพูน 1,388 1,237 89.12 972 1,147 118.05 340 252 74.10
แม่ทา 330 320 96.97 231 320 138.53 81 110 136.05
บ้านโฮ่ง 440 370 84.09 308 270 87.66 108 110 102.04
ลี้ 670 520 77.61 469 392 83.58 164 157 95.64
ทุ่งหัวช้าง 300 265 88.33 210 255 121.43 74 60 81.63
ป่าซาง 639 560 87.64 447 410 91.66 157 144 91.98
บ้านธิ 101 81 80.20 71 71 100.42 25 42 169.73
เวียงหนองล่อง 245 175 71.43 172 130 75.80 60 60 99.96
รวม 4,113 3,528 85.78 2,880 2,995 103.99 1,009 935 92.67