รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองเชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่แจ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงดาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอยสะเก็ด 366 272 74.32 256 272 106.17 90 272 303.33
แม่แตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ริม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สะเมิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝาง 79 79 100.00 55 79 142.86 19 79 408.16
แม่อาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สันป่าตอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สันกำแพง 151 151 100.00 106 151 142.86 37 151 408.16
สันทราย 67 67 100.00 47 67 142.86 16 67 408.16
หางดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฮอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอยเต่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อมก๋อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สารภี 62 62 100.00 43 62 142.86 15 62 408.16
เวียงแหง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไชยปราการ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่วาง 190 30 15.79 133 30 22.56 47 30 64.45
แม่ออน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอยหล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กัลยาณิวัฒนา 126 23 18.25 88 21 23.81 31 21 68.03
รวม 1,041 684 65.71 728 682 93.68 255 682 267.45