รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองมุกดาหาร 226 129 57.08 158 129 81.54 55 129 232.98
นิคมคำสร้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนตาล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดงหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คำชะอี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หว้านใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองสูง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
รวม 232 135 58.19 162 135 83.33 56 135 241.07