รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนครพนม 828 828 100.00 580 828 142.86 203 828 408.16
ปลาปาก 374 374 100.00 262 374 142.86 92 374 408.16
ท่าอุเทน 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
บ้านแพง 678 678 100.00 475 678 142.86 166 678 408.16
ธาตุพนม 827 827 100.00 579 827 142.86 203 827 408.16
เรณูนคร 200 200 100.00 140 200 142.86 49 200 408.16
นาแก 462 442 95.67 323 442 136.67 113 442 390.49
ศรีสงคราม 1,166 1,166 100.00 816 1,166 142.86 286 1,166 408.16
นาหว้า 387 387 100.00 271 387 142.86 95 387 408.16
โพนสวรรค์ 296 296 100.00 207 296 142.86 73 260 358.52
นาทม 353 353 100.00 247 353 142.86 86 353 408.16
วังยาง 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
รวม 5,741 5,721 99.65 4,019 5,721 142.35 1,408 5,685 403.76