รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 230 227 98.70 161 227 140.99 56 227 402.84
กุสุมาลย์ 762 714 93.70 533 714 133.86 187 714 382.45
กุดบาก 576 442 76.74 403 382 94.74 141 382 270.69
พรรณานิคม 1,669 1,492 89.39 1,168 1,494 127.88 409 1,332 325.75
พังโคน 1,048 1,048 100.00 734 930 126.77 257 770 299.89
วาริชภูมิ 1,044 1,026 98.28 731 1,026 140.39 256 970 379.23
นิคมน้ำอูน 278 246 88.49 195 216 111.00 68 149 218.76
วานรนิวาส 2,489 2,338 93.93 1,742 2,124 121.91 610 1,096 179.73
คำตากล้า 739 700 94.72 517 665 128.55 181 588 324.76
บ้านม่วง 1,446 1,401 96.89 1,012 1,401 138.41 354 1,340 378.24
อากาศอำนวย 1,355 1,280 94.46 949 1,263 133.16 332 954 287.37
สว่างแดนดิน 541 1,209 223.48 379 1,379 364.14 133 1,213 915.16
ส่องดาว 529 538 101.70 370 538 145.29 130 497 383.47
เต่างอย 378 292 77.25 265 292 110.36 93 292 315.30
โคกศรีสุพรรณ 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
เจริญศิลป์ 969 943 97.32 678 912 134.45 237 881 371.10
โพนนาแก้ว 508 414 81.50 356 368 103.49 124 348 279.61
ภูพาน 703 627 89.19 492 604 122.74 172 423 245.59
รวม 15,270 14,943 97.86 6,770 14,541 214.79 3,741 12,182 325.63