รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองมหาสารคาม 342 342 100.00 239 342 142.86 84 342 408.16
แกดำ 244 244 100.00 171 244 142.86 60 244 408.16
โกสุมพิสัย 392 392 100.00 274 392 142.86 96 392 408.16
กันทรวิชัย 318 318 100.00 223 318 142.86 78 318 408.16
เชียงยืน 265 265 100.00 186 265 142.86 65 265 408.16
บรบือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาเชือก 1,418 1,418 100.00 993 1,388 139.83 347 1,388 399.53
พยัคฆภูมิพิสัย 545 545 100.00 382 545 142.86 134 545 408.16
วาปีปทุม 300 300 100.00 210 300 142.86 74 300 408.16
นาดูน 16 16 100.00 11 16 142.86 4 16 408.16
ยางสีสุราช 69 69 100.00 48 69 142.86 17 69 408.16
กุดรัง 176 176 100.00 123 176 142.86 43 176 408.16
ชื่นชม 283 283 100.00 198 283 142.86 69 214 308.65
รวม 4,368 4,368 100.00 3,058 4,338 141.86 1,071 4,269 398.60