รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองหนองคาย 277 277 100.00 194 277 142.86 68 277 408.16
ท่าบ่อ 966 966 100.00 676 957 141.53 237 800 338.02
โพนพิสัย 2,210 2,210 100.00 1,547 2,210 142.86 541 2,210 408.16
ศรีเชียงใหม่ 90 135 150.00 63 135 214.29 22 135 612.24
สังคม 519 519 100.00 363 519 142.86 127 519 408.16
สระใคร 472 447 94.70 330 447 135.29 116 447 386.54
เฝ้าไร่ 288 280 97.22 202 280 138.89 71 280 396.83
รัตนวาปี 194 197 101.55 136 197 145.07 48 197 414.48
โพธิ์ตาก 220 220 100.00 154 220 142.86 54 220 408.16
รวม 5,236 5,251 100.29 2,119 5,242 247.38 1,284 5,085 396.03