รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองเลย 1,109 1,109 100.00 776 1,080 139.12 272 1,036 381.30
นาด้วง 84 84 100.00 59 84 142.86 21 84 408.16
เชียงคาน 1,381 1,381 100.00 967 1,381 142.86 338 1,381 408.16
ปากชม 878 878 100.00 615 878 142.86 215 878 408.16
ด่านซ้าย 1,603 1,603 100.00 1,122 1,603 142.86 393 1,603 408.16
นาแห้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภูเรือ 140 140 100.00 98 140 142.86 34 140 408.16
ท่าลี่ 628 628 100.00 440 628 142.86 154 628 408.16
วังสะพุง 1,843 1,843 100.00 1,290 1,743 135.11 452 1,743 386.02
ภูกระดึง 48 48 100.00 34 48 142.86 12 48 408.16
ภูหลวง 119 119 100.00 83 119 142.86 29 119 408.16
ผาขาว 440 440 100.00 308 440 142.86 108 440 408.16
เอราวัณ 103 103 100.00 72 103 142.86 25 103 408.16
หนองหิน 505 505 100.00 354 505 142.86 124 505 408.16
รวม 8,881 8,881 100.00 3,808 8,752 229.83 2,177 8,708 400.00