รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองหนองบัวลำภู 183 112 61.20 128 111 86.65 45 108 240.88
นากลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โนนสัง 566 566 100.00 396 550 138.82 139 550 396.63
ศรีบุญเรือง 541 541 100.00 379 541 142.86 133 541 408.16
สุวรรณคูหา 127 127 100.00 89 127 142.86 31 70 224.97
นาวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,417 1,346 94.99 992 1,329 133.97 348 1,269 364.66